Knihovní řád

  Městské knihovny Lanžhot

 

I. Základní ustanovení

Čl. 1

Poslání a činnost knihovny

 

Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby vymezené v § 2,4 a 14 knihovního zákona.

 

Čl. 2

Veřejné knihovnické a informační služby

 

1. Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou

    vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména:

 1. výpůjční služby
 2. meziknihovní služby
 3. informační služby:

ca) informace o katalozích, fondech a využívání knihovny,

cb) informace z oblasti veřejné správy,

cc) ústní informace bibliografického a faktografického charakteru,

cd) přístup na internet,

 1. propagační služby:

da)  pořádání besed, přednášek a podobných akcí pro uživatele

 

2. Základní služby poskytuje podle §4, odst. 2 KZ knihovna bezplatně.

 

3. Knihovna poskytuje v souladu s požadavkem § 4, odst. 2 až 4 zák č. 257/2001 Sb.,

    knihovního zákona placené služby za registraci uživatelů a úhradu nákladů spojených se

    zprostředkováním meziknihovní výpůjční služby.

 

4. Veškeré finanční částky (manipulační poplatky, sankční poplatky apod.) jsou knihovnou

    účtovány ve výši stanovené Ceníkem, který je přílohou tohoto KŘ.

 

II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

 

Čl. 3

Registrace uživatele

 

1. Uživatelem se může stát každá fyzická nebo právnická osoba vydáním průkazu uživatele

    na základě vyplnění přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů uživatele.

 

2. Čtenářem knihovny se může stát:

 1. každý občan starší 15 let, děti do 15 let se mohou stát čtenáři jen se souhlasem jednoho ze svých rodičů nebo jejich zákonných zástupců
 2. organizace, školy, instituce prostřednictvím určeného zástupce.

 

3. Občan (zástupce organizace) žádá o přijetí přihlášením na tiskopise, který mu vydá

    knihovna. Současně podepíše prohlášení, že souhlasí s knihovním řádem, který mu byl

    předložen k prostudování, případně s ním byl seznámen ústně a že se zavazuje plnit jeho

    ustanovení a že souhlasí s použitím osobních údajů pro registraci v knihovně.

 

4. Osobní údaje uživatelů bude knihovna zpracovávat podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně

    osobních údajů. Získané osobní údaje použije knihovna za účelem statistiky a identifikace

    uživatele. K těmto údajům nebude mít nikdo jiný kromě knihovníka přístup a přihlášky

    budou uchovávány v uzamykatelné skříni. Pokud se uživatel trvale odhlásí z evidence,

    budou jeho údaje na jeho žádost zlikvidovány. Při registraci bude knihovna požadovat tyto

    údaje: jméno a příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště, zaměstnání. 

 

5. Každému čtenáři vydá knihovna čtenářský průkaz, který jej opravňuje užívat všech služeb

    knihovny. Čtenářským průkazem je čtenář povinen se vykazovat při každém požadavku

    na služby knihovny. Čtenářský průkaz je nepřenosný a za jeho zneužití odpovídá čtenář.

 

6. Čtenář je povinen ohlásit knihovně:

 1. změnu jména a bydliště
 2. ztrátu nebo zničení průkazu
 3. student ukončení studia

 

7. Čtenářem knihovny přestává být a čtenářský průkaz je povinen vrátit:

 1. kdo se sám odhlásí z řad čtenářů
 2. kdo si v průběhu 12 měsíců nevypůjčí ani jednu knihu, případně jiný materiál, příp. nevyužije jiné služby knihovny (např. internetové služby)
 3. kdo úmyslně nebo z nedbalosti zaviní poškození materiálů půjčených z knihovny, nebo knihovně způsobí jinou škodu a odmítá ji nahradit
 4. kdo je z řad čtenářů knihovny vyloučen vedením knihovny pro porušování tohoto řádu a předpisů platných pro knihovnu

 

 

III. Výpůjční řád

 

Čl. 4

 

Půjčování literatury

 

1. Knihy a ostatní knihovní materiály z fondu knihovny, určené k půjčování mimo knihovnu, si mohou půjčovat jen evidovaní čtenáři knihovny. Počet svazků není omezen, musí však být vráceny v dané lhůtě. Půjčovní doba je uvedena na vstupních dveřích knihovny.

 

2. Výpůjční lhůta činí jeden měsíc, knihovna však může bez udání důvodu stanovit i kratší

    výpůjční lhůtu, případně žádat vrácení materiálů před uplynutím výpůjční lhůty.

 

3. Na žádost čtenáře může knihovna výpůjční lhůtu prodloužit, nejdéle však na dobu 90 dnů,

   pokud kniha není žádána dalším čtenářem.

 

4. Čtenář je povinen nakládat s vypůjčenými materiály šetrně a není oprávněn je půjčovat

   dalším osobám.

 

5. Onemocní-li čtenář, nebo člen jeho domácnosti nakažlivou nemocí, nesmí si po dobu

    nemoci a karantény další materiály půjčovat a je povinen tento fakt nahlásit knihovně.

 

6. Na žádaný dokument, který je právě půjčený, může čtenář požádat provedení rezervace.

    Záznam je prováděn na každý samostatný titul a čtenář může být písemně vyzván, aby si

    knihu vyzvedl. V tomto případě zaplatí poplatek za zaslání vyrozumění – viz. Příloha.

    Kniha je rezervována nejdéle týden.

 

7. Literaturu, kterou nemá knihovna ve svých fondech, zajišťuje pro čtenáře prostřednictvím

    meziknihovní výpůjční služby (MVS). Při takové výpůjčce je čtenář povinen

    bezpodmínečně dodržet termín vrácení, stanovený půjčující knihovnou. Prodloužit  lze

    výpůjční lhůtu jen se souhlasem půjčující knihovny. Poplatky za MVS – viz. Příloha.

 

8. Čtenář je povinen vrátit vypůjčené materiály včas a v takovém stavu, v jakém je převzal.

    Případné poškození vypůjčeného materiálu, zjištěné při vrácení, jde na vrub čtenáře, pokud

    nebylo zjištěno již při vypůjčení. Způsob náhrady v případě poškození nebo ztráty

    materiálu je dán v článku 5 tohoto řádu.

 

IV.
Postihy nedodržení ustanovení Knihovního řádu

 

Čl. 5

 

Pořádkové opatření

 

1. Čtenář a uživatel knihovny je povinen zachovávat tento řád, řídit se předpisy a směrnicemi

    pro činnost knihoven a pokyny pracovníka knihovny, chránit zařízení knihovny a její

    fondy. Čtenář je povinen dodržovat klid, pořádek a čistotu. V prostorách knihovny je zakázáno kouřit, konzumovat potraviny a nápoje.

 

2. Knihovna může půjčení materiálu odepřít, zejména tehdy,

 1. jestliže je nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození materiálu
 2. jestliže materiál musí být k dispozici pro denní potřebu knihovny nebo prezenční studium čtenářů a uživatelů.

 

3. Vztahy mezi čtenáři a knihovnou, vznikající z půjčování knihovních fondů, jakož

    i vzájemná práva a povinnosti se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

 

4. Poruší-li čtenář povinnost včasného vrácení vypůjčeného materiálu, tj. nevráti-li jej do

    uplynutí výpůjční lhůty a nepožádá o její prodloužení, je povinen podle příslušných

    ustanovení občanského zákoníku zaplatit v hotovosti poplatek za opožděné vrácení.

    Sankce viz. Příloha. Upomínkami vymáhá knihovna vrácení dokumentů. Po čtyřech

    bezvýsledných upomínkách a jednom doporučeném dopise zřizovatele následuje vymáhání

     právní cestou. 

 

5. Čtenář je povinen bezodkladně uvědomit knihovnu o ztrátě, zničení nebo poškození

    vypůjčeného materiálu. Podle rozhodnutí knihovny je povinen způsobenou škodu nahradit

    tím, že

 1. obstará stejný materiál téhož vydání a odevzdá jej knihovně jako náhradu
 2. nahradí knihovně škodu opatřením jiného díla podle pokynu knihovny a v hodnotě odpovídající hodnotě ztraceného nebo zničeného díla nebo nahradí škodu zaplacením pořizovací hodnoty díla, případně i nákladů na jeho renovaci, pokud s finanční náhradou knihovna souhlasí. Ve všech případech hradí čtenář dále poplatek za nové knihovnické zpracování materiálu – viz. Příloha.

 

6. V případě, že čtenář nenahradí knihovně škodu podle odstavce 5 ve lhůtě stanovené

    knihovnou dobrovolně, vymáhá knihovna tuto náhradu právní cestou.

 

 

 

V. Závěrečná ustanovení

 

1. Čtenáři a uživatelé knihovny mohou podávat stížnosti a připomínky k činnosti knihovny

    písemně nebo ústně vedoucímu knihovny nebo knihovně nadřízenému orgánu – městskému

    úřadu. Stížnosti jsou vyřizovány podle platných předpisů.

 

2. Výjimky z ustanovení tohoto řádu může v závažných případech povolit vedoucí knihovny.

 

3. Tento Knihovní řád nabývá účinnosti dnem 27. 9. 2002, byl schválen Zastupitelstvem

    města Lanžhot dne 26. 9. 2002 a platí na dobu neurčitou.

 

4. Ruší se Výpůjční řád ze dne 1. 7. 1993.

 

5. Nedílnou součástí tohoto řádu jsou přílohy – Ceník poskytovaných služeb a sankcí

                                                                             Poučení o ochraně osobních údajů